Privacyverklaring Lambeek tekst & vorm                                                        

 

Inleiding: Deze verklaring is van toepassing op alle door Lambeek tekst & vorm geleverde producten en diensten.

Lambeek tekst & vorm (in deze verklaring verder te noemen: LTV), gevestigd te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die Lambeek tekst & vorm verwerkt

LTV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u daartoe opdracht heeft gegeven en voor vermelding in de factuur. Gegevens die LTV van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de door u gegeven opdracht, betreffen:

 • Emailadres (voor het mailen van gegevens, concepten, vormgevings- en tekstproducten en factuur)

 • Voorletters/voornaam en achternaam (voor verwerking in het product en in de factuur)

 

De hieronder genoemde gegevens gebruikt en ontvangt LTV alleen van u indien deze gegevens nodig zijn voor verwerking in de door u aan LTV verstrekte opdracht:

 • Geboortedatum

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)

 • Website

 • Bankgegevens

 • KvK-nummer, BTW-nummer en andere voor de opdracht relevante gegevens, welke worden vermeld in de door u ondertekende verwerkersovereenkomst.

 

Verwerkt Lambeek tekst & vorm ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. LTV verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom Lambeek tekst & vorm gegevens van u nodig heeft

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met LTV dan wil LTV u graag goed van dienst kunnen zijn. LTV gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de opdracht uit te kunnen voeren.

 • om gegevens te verwerken in het door u bestelde product, zoals bijvoorbeeld visitekaartje of flyer.

 • om u te informeren over wijzigingen en/of aanpassingen in het concept/ontwerp en/of tekstproduct.

 • om indien gewenst producten en diensten bij u af te leveren.

 • als LTV hiertoe wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die LTV nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 • Producten met uw gegevens die LTV voor u ontworpen heeft, kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit LTV. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website [www.lambeektekstenvorm.nl], op de Facebookpagina van Lambeek tekst & vorm en op mijn LinkedIn-pagina. Dit geldt niet voor producten waarvoor LTV enkel de tekst heeft geschreven, zoals persberichten, beleidstukken etc.

Wanneer het om persoonlijke producten, zoals geboortekaartjes, verhuiskaarten, trouw- en rouwkaarten e.d. gaat, dan plaatst LTV deze met gefingeerde gegevens in haar portfolio en op Facebook/LinkedIn. Indien u dit niet wilt kunt u dit aangeven bij het verstrekken van de     opdracht in de verwerkersovereenkomst. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden op deze website, bij 'contact'.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is LTV gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt LTV zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

 

Hoe lang Lambeek tekst & vorm gegevens bewaart

Producten die LTV voor u heeft ontworpen, bewaart LTV in principe altijd in haar portfolio. Ook worden deze producten in de portfolio op de website van LTV geplaatst, op de Facebookpagina van LTV en op LinkedIn. Indien door u gewenst – en sowieso bij persoonlijke producten – doet LTV dit met gefingeerde gegevens.

Teksten die LTV voor u heeft geschreven worden 1  jaar in de computer bewaard i.v.m. met eventuele benodigde wijzigingen en/of aanpassingen in de tekst. Na dit jaar worden ze verwijderd.

Facturen worden bewaard in de computer, i.v.m de belastingdienst.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
LTV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van LTV, sluit LTV een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

LTV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website van LTV gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij LTV bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@lambeektekstenvorm.nl

 

Beveiliging

LTV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. LTV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij LTV toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval LTV  gebruik maakt van de diensten van derden, zal LTV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op met LTV.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal LTV u hierover binnen 5 werkdagen informeren (vakantie uitgezonderd). Dit verzoek kunt u indienen via info@lambeektekstenvorm.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met opnemen met LTV, via info@lambeektekstenvorm.nl

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018

Lambeek tekst & vorm | Sylvia Lambeek | Groningen | 06 - 235 172 87

Bijgewerkt op 3 oktober 2019